Vergoeding en werkwijze

Kosten van je behandeling, facturen, no show en wie we niet in behandeling kunnen nemen.

Vergoedingen
Zorg zit in het basispakket

Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd voor zorg, door middel van het basispakket. Het basispakket vergoedt behandelingen in de GGZ, dus ook behandeling van psychische problemen bij groepspraktijk One World Health Services.

 

Eigen risico cliënt

Iedere volwassene in Nederland heeft een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. In 2023 is het verplichte eigen risico € 385. Wanneer je gebruikt maakt van medische zorg die vergoed wordt uit de basisverzekering, dan moet je zelf je verplichte eigen risico van € 385 betalen. Dit is overal zo, het maakt geen verschil bij wie je in behandeling bent.

 

Wordt de hele behandeling vergoed?

One World Health Services heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Behandeling geldt daarom als niet-gecontracteerde zorg.

Niet-gecontracteerde zorg wordt voor een deel vergoed, afhankelijk van de verzekering. Meestal vergoedt de verzekering ongeveer 60 tot 70%. Het deel van de behandeling wat niet vergoed wordt, wordt betaald door One World Health Services. Zelf heb je dus, afgezien van het eigen risico, geen kosten aan de behandeling

Facturen
Wanneer wordt de behandeling afgerekend?

Sinds de invoering van het Zorgprestatiemodel in januari 2022 streven wij ernaar om ieder kwartaal te factureren. Op de factuur staan alle sessies (behandelingen) vermeld.

 

Afhandeling van de factuur

De financiële afhandeling van niet-gecontracteerde zorg verloopt anders dan bij gecontracteerde zorg. Ook verschilt het per verzekeraar wat de werkwijze is. Er zijn twee mogelijkheden:

1) Wij dienen de factuur voor je in

 • Bij sommige verzekeraars, zoals Zilveren Kruis, VGZ, FBTO en De Friesland, kunnen wij de factuur voor je indienen.
 • We vragen je om bij het begin van de behandeling een Akte van Cessie te tekenen, waarin je One World Health Services machtigt om de factuur voor jou in te dienen.

2) Factuur zelf indienen bij je zorgverzekeraar waarna je de factuur aan ons betaalt

Als je niet bent aangesloten bij de zorgverzekeraars vermeld onder mogelijkheid 1, gaat de afhandeling meestal als volgt:

 • Aan het einde van (meestal) een kwartaal wordt door ons een factuur opgesteld. Deze ontvang je per mail of per post thuis (afhankelijk van je voorkeur).
 • Om de vergoeding te ontvangen dien je de factuur te declareren bij je zorgverzekeraar.
 • De factuur dient te worden ingediend bij de zorgverzekeraar bij wie je was aangesloten op het moment dat de behandelsessies hebben plaatsgevonden.
 • Ook moet je een specificatie van de verzekeraar aan ons mailen (een foto mag ook). Soms houdt de verzekeraar eigen risico in, en dat kunnen we op de specificatie zien.
 • Het bedrag op de factuur maak je over naar One World Health Services. Het rekeningnummer staat vermeld op de factuur.
 • De termijn voor betaling is binnen 21 dagen na ontvangst van de factuur. Zorgverzekeraars storten meestal binnen 10 dagen na declaratie hun vergoeding op je rekening.
 • We vragen je om bij het begin van de behandeling een formulier te tekenen (een Akte van Cessie/Garantverklaring), waarin je bevestigt dat je zelf verantwoordelijk bent voor de afhandeling van de factuur en bovenstaande stappen zult nemen.

Tot slot: wanneer je de factuur van ons ontvangt, willen we je vragen om per mail te bevestigen dat je de factuur hebt ontvangen en aan te geven of je al dan niet hulp nodig hebt bij het indienen van de factuur bij je zorgverzekeraar.

No show-beleid

Als je niet in staat bent om naar een afspraak te komen, bijvoorbeeld door ziekte, moet je uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen. Als je een afspraak later afzegt of zonder af te zeggen niet naar een afspraak komt, sturen we een rekening van €60. Helaas is deze strenge regel nodig, omdat het te vaak gebeurt dat cliënten hun afspraken niet nakomen of kort van tevoren willen verzetten. Dit geldt zowel voor individuele als voor groepsafspraken.

 
Per telefoon of email afzeggen

Telefonisch: je kunt je afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen via 070-7856662. De voicemail inspreken is voldoende.
Via email: je kunt je afspraak ook uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen via info@owhs.nl.

We kunnen je helaas niet in behandeling nemen als je bij een verzekeraar bent aangesloten waarbij je de factuur zelf moet indienen én je – naar verwachting – dit niet volgens bovenstaande stappen zult kunnen doen. Dit kan te maken hebben met achterstallige betalingen bij zorgverzekeraars, verslavingsproblematiek, schuldenproblematiek e.d.
Bij de intake gaan we hierover met je in gesprek. 

 

Wij kunnen helaas geen behandeling bieden wanneer je verzekerd bent bij OOM, DSW, Ditzo. Eucare, ONVZ of Zorg en Zekerheid.

Werkwijze en kwaliteitswaarborging, klachtenprocedure, medezeggenschap.

Kwaliteitsstatuut

 

Alle zorgaanbieders van generalistische basisGGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet zijn verplicht een Kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Ook One World Health Services heeft een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. Hierin staat hoe we werken en welke richtlijnen we hanteren om de kwaliteit van ons werk te waarborgen.

 

Kwaliteitsstatuut One World Health Services (2022)

Ondanks onze inspanningen, kan het zijn dat je als cliënt toch niet tevreden bent. Als dat het geval is, horen we dat graag zo snel mogelijk, omdat we dan kunnen bijsturen en ervan kunnen leren. De klachtenprocedure heeft verschillende stappen.

 

Je (regie)behandelaar

 

Een klacht kun je in eerste instantie hopelijk rechtstreeks bespreken met je behandelaar, of aangeven in je behandelevaluatie(-formulier) of bij een klanttevredenheidsonderzoek. Als je er met je behandelaar niet uit komt, dan kan je vragen om een gesprek met de regiebehandelaar/psychiater.

 

Vertrouwenspersoon

 

Kom je er met je behandelaar of de regiebehandelaar/psychiater niet uit, of ligt het bespreken van je klacht met hen gevoelig voor je, vraag dan een gesprek aan met onze interne vertrouwenspersoon, Margo Joolen. Je kunt een afspraak met haar maken via ons algemene telefoonnummer: 070-7856662.

 

De vertrouwenspersoon luistert en ondersteunt, en onderneemt samen met jou de acties die van belang zijn voor je behandeling. Mocht je klacht binnen de praktijk niet naar tevredenheid af te handelen zijn, dan ondersteunt en bemiddelt de vertrouwenspersoon bij het starten van een externe klachtenprocedure bij de overkoepelende klachtencommissie van de GGZ.

 

Externe klachtenprocedures

 

One World Health Services is aangesloten bij het Klachtenloket Zorg. Dit Klachtenloket kun je zelf rechtstreeks benaderen. Het Klachtenloket is extern, onafhankelijk en onpartijdig. 

 

Het Klachtenloket Zorg

 • geeft informatie en advies om zo tot een oplossing van de klacht te komen
 • kan je bijstaan bij het indienen van een klacht
 • kan je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze kan, als je dat wilt, bemiddelen tussen jou en One World Health Services, om een goede oplossing te vinden.

De website van het Klachtenloket Zorg is: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/.
Het telefoonnummer is: 070-3105392 (ma. t/m vr. van 9-17 u.)
Het mailadres: info@klachtenloket-zorg.nl

 

Als er met hulp van het Klachtenloket Zorg geen oplossing wordt bereikt, dan is het mogelijk het geschil voor te leggen aan een geschillencommissie. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt het conflict en doet een bindende uitspraak.

 

Gegevens van De Geschillencommissie Zorg:
Tel.: 070-3105380 (ma. t/m vr. van 9-17 u.)
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/zorg-algemeen/

De Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) regelt de inspraak van cliënten in zorginstellingen. Omdat One World Health Services een kleine en persoonlijke praktijk is met korte lijnen, krijgen we feedback van cliënten zowel informeel (tijdens gesprekken) als formeel (via vragenlijsten zoals behandelevaluatie-formulieren en CQi-klanttevredenheidsonderzoeken). Zo weten we hoe zij de behandeling en ondersteuning ervaren.

 

Daarnaast ontvangen cliënten twee keer per jaar een nieuwsbrief met belangrijke informatie over de praktijk en kunnen ze worden uitgenodigd voor rondetafelgesprekken. Onderwerpen waar cliënten inspraak over kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld:

 • de kwaliteit van de zorg
 • informatievoorziening aan cliënten (over rechten en plichten, tarieven, omgangsregels, beschikbare therapieën, enz.)
 • belangrijke veranderingen in de organisatie, zoals een verhuizing of personeelswisselingen
 • de bejegening van cliënten en het nakomen van afspraken
 • veiligheid op de praktijk
 • het omgaan met privacy, zoals met cliëntendossiers.

De resultaten van de gesprekken en vragenlijsten worden gedeeld met de Raad van Bestuur, die op basis hiervan stappen onderneemt om de zorg te verbeteren.

 

Als de praktijk groeit, willen we een permanente cliëntenraad vormen. Heb je interesse om deel te nemen? Laat dit dan weten aan je behandelaar of stuur een mail naar info@owhs.nl. Het is een vrijwilligersfunctie.

Scroll to Top